Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

 

Üdvözöljük a Megyeri Transport Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a dobozuzlet.eu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

 

Kérjük, hogy amennyiben Vásárlónk, aktív Felhasználója (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) kíván lenni, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

  1. A Szolgáltató adatai:

A Honlap üzemeltetője, egyben tulajdonosa, és minden, a Honlappal kapcsolatos jog gyakorlásának kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, aki egy magyar jog szerint nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó.

 

Cégnév: Megyeri Transport Bt.
Székhely: 1157, Budapest, Nyírpalota út 31.
Adószám: 21955039-2-42

Elektronikus elérhetőség: selmecibind@gmail.com
Telefonos elérhetőség: +36 309618167
Számlaszám: 10918001-00000022-60100005
Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

 

  1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre és a közöttük létrejövő szerződésre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2018. 05. 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Honlap látogatásához a mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása szükséges. A Felhasználó, amennyiben ellátogat a Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére, használatára, így kérjük, hogy haladéktalanul hagyja el a Honlapot.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a Felhasználók Honlapon keresztül történő értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató a Honlapon közzéteszi, illetve a módosításról Hirdetményt tesz közzé a Honlap kezdőlapján. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF-fel nem ért egyet,  kérjük, hogy a Honlapot hagyja el.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlap felületén megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása

  1. Felhasználási feltételek, felelősség

A Szolgáltató megtesz minden elvárható és lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a Honlap  (jelen pontban,  Honlap) tartalma a valóságnak megfeleljen, azon naprakész és pontos információk szerepeljenek, illetve, hogy a Honlap megfelelő minőségben elérhető legyen a Felhasználói számára. Sajnos azonban garantálni nem tudja, hogy minden időben, műszakilag teljes mértékben megfelelő formában elérhető legyen a Honlap, mivel előfordulhatnak rajta kívül álló okokból eredő meghibásodások, rendellenességek, továbbá a Szolgáltató akaratából is – különösen karbantartás, javítás, fejlesztés időtartamára – szünetelhet a Honlap elérhetősége.

A Honlap minden Felhasználója köteles betartani látogatása során a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá nem sértheti sem a Szolgáltató, sem más természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany személyét, jogait, valamint jogos érdekeit.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen felmerülő, bekövetkező károkért, felmerülő költségekért, illetve veszteségekért vagy elmaradt haszonért, amelyek a Honlap használatából, üzemzavarából, nem megfelelő működéséből származnak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, költségekért sem, amelyek a Honlapon szereplő információk  illetéktelen harmadik személyek által történő megváltoztatásából, törléséből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, az információ rendszerhibával kapcsolatos késedelmes továbbításából erednek.

 

A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget olyan, más, harmadik személy által létrehozott és közzétett információért, valamint tartalomért, amely a Honlappal kapcsolatos, arra vonatkozik, vagy arra hivatkozik.

 

Szolgáltató elhatárolódik minden olyan esettől és tevékenységtől, amely során Honlapunkra történő bármely formában feltüntetett vagy elhelyezett utalás található olyan másik weboldalon – vagy más platformon – amelynek működése, működtetése jogellenes, vagy ahol mások jogait vagy személyét sértő, illetve obszcén tartalom kerül feltüntetésre. Szolgáltató fellép minden olyan esettel és tevékenységgel szemben, amelynek következtében a Szolgáltató, vagy jelen Honlap jó hírnevét vagy érdekeit sértő tartalom kerül közzétételre.

 

A lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel törekszünk arra, hogy a Honlapon feltüntetett valamennyi információ, adat naprakész és pontos legyen. Sajnálatos módon ennek ellenére is előfordulhat, hogy valamely adat – szerkesztési hiba, elírás, vagy más ok folytán – tévesen, hiányosan, vagy nem megfelelő formátumban szerepel.

 

  1. Szerzői jog

A Honlap (jelen pontban  Honlap) teljes tartalma, infrastruktúrája, különösen az ott szereplő képek, grafikai, és szöveges tartalmak, ikonok, adatok és más elemek a Szolgáltató tulajdonát képezik és szerzői jogi oltalom alatt állnak, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

 

A Honlap – személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása kizárólag Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásba foglalt engedélyével lehetséges. A Honlap bármely részének, vagy elemének megváltoztatása, átdolgozása, más műbe történő bármilyen – különösen, de nem kizárólagosan elektronikus, nyomtatott, audio, vagy audiovizuális – formátumú illesztése kizárólag a Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásbeli engedélyével lehetséges. A jogosulatlan felhasználás bármely formája büntető-és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.

 

Különösen tiltott a Honlap egészének vagy bármely részének letöltése, tárolása, másolása, és terjesztése a Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásba foglalt engedélye hiányában. Ezen túl egyetlen Felhasználó vagy látogató sem zavarhat, akadályozhat, vagy korlátozhat másokat a Honlap használatában, nem változtathatja meg a Honlap műszaki jellegét az üzemeltető hozzájárulása nélkül, nem zavarhatja meg a Honlap biztonságát, nem küldhet a Honlapon keresztül, illetve a Honlapra kéretlen (spam) üzenetet, vírust, vagy bármely más kártékony programot vagy fájlt.

Szolgáltató jogosult minden jogsértő, veszélyes, illetve kártékony tartalom teljes egészében történő eltávolítására.

 

Bármely, az előzőekben felsorolt esetből, tevékenységből, magatartásból eredő kár esetén a Szolgáltató jogosult a teljes kárának érvényesítésére, amely magában foglalja a közvetlen károk és minden olyan kiadás, költség érvényesítését, amelyek a kártérítési igény érvényesítésével, a Honlap eredeti és helyes állapotának helyreállításával összefüggésben merültek fel a Szolgáltató oldalán.

 

A Honlap bármely elemének módosítására, törlésére, kiegészítésére, bővítésére kizárólag az a Szolgáltató és Szolgáltató által megbízott személy jogosult.

 

  1. Panaszok intézése

Jelen pont rendelkezései a Fogyasztónak minősülő Felhasználótól származó fogyasztói panaszokra vonatkoznak.

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza merülne fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban feltüntetett e­-mail címen, postai levél útján, vagy telefonon közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 évig, a panaszra adott érdemi válaszával együtt megőriz.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről. A közlésről történő intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást vagy az e-mail Fogyasztó részére történő elküldését jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.

5.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára:

  1. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál,
  2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, amely testületek elérhetősége ITT található meg.
  3. Online vitarendezési platform igénybevétele,
  4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

A békéltető testületi eljárásra elsősorban a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető el.

Az online vitarendezési platform használata Fogyasztó általi regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a Fogyasztó benyújthatja panaszát egy űrlap kitöltésével a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. Az eljárás feltétele tehát az, hogy a Fogyasztó közvetlenül is megkísérelje rendezni a fogyasztói jogvitát a Szolgáltatóval. Az online vitarendezési platformon keresztül az Európai Unió összes hivatalos nyelvén lehetőség van a panasz benyújtására.

 

  1. Vegyes rendelkezések

 

Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Szolgáltató az általa igénybe vett közreműködő jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett, írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Tájékoztatjuk, hogy önmagában az, hogy a Szolgáltató egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényeges rendelkezésének teljesüléséhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. A Felhasználó számára kedvezőbb, ÁSZF-től való eltérés egyedi esetben lehetséges, és az Szolgáltató mérlegelési körébe tartozó döntésen alapszik, amely döntése más, harmadik személyek által nem támadható meg, illetve velük szemben nem kényszeríthető ki ugyanazon, kedvezőbb irányú eltérés.